Cho BecGie
Reaction score
88

Profile posts Latest activity Postings About

  • Có đôi khi bằng hữu lại trở thành kẻ thù,không phải vì ta làm sai đều gì, mà là vì ta sống quá tốt với họ...
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top